جست و جوی عبارت user_defined_variables

img
img
img
img
shape
shape
عکس مقاله

ایجاد متغییر های دلخواه

در ادامه مبحث جلسه گذشته، در این قسمت به تعریف و ا...